Главная / Окумура Тосинобу / Sawamura Sojuro as Ichihoshi Otomo Hitachinosuke and Yamatogawa Tomigoro as Tsukewaka Yonosuke.

Окумура Тосинобу.
Sawamura Sojuro as Ichihoshi Otomo Hitachinosuke and Yamatogawa Tomigoro as Tsukewaka Yonosuke.


Музей: Library of Congress Вашингтон, США